Skip to main content

Studije prava u Sarajevu

Sagovornici

Harun Išerić

Stručni saradnik
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

1. Kako vidite osnovne razlike u studijama prava kod nas i u Bosni i Hercegovini?

Ja nisam detaljno upoznat sa organizaciju i realizacijom studija prava u Srbiji. Ono što mogu reći za pravne studije u BiH jeste sljedeće: četiri godine traje I ciklus studija, jednu godinu II ciklus, dok tri godine traje III ciklus studija. Najistaknutiji javni pravni fakulteta u BiH su: Pravni fakulteta u Sarajevu, Pravni fakulteta u Zenici, Pravni fakulteta u Tuzli, Pravni fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić, Pravni fakulteta u Bihaću, Pravni fakulteta Sveučilišta u Mostar, Pravni fakulteta Univeziteta u Istočnom Sarajevu i Pravni fakulteta Univerziteta u Banja Luci.

Model studija na Pravnom fakulteta u Sarajevu je dostupan: http://www.pfsa.unsa.ba/pf/studenti/model-studija/.

Iako je nedavno mijenjan silabus sva tri ciklusa na Pravnom fakulteta u Sarajevu, ono što ja smatram da i dalje predstavljam ozbiljan nedostatak jeste: afirmacija učešće studenata u pravnim klinikama usmjerenim ka pružanju besplatne pravne pomoći, afirmacija učešća studenata u različitim takmičenjima u simulaciji suđenja, skoro nepostojeći naučno-istraživčki rad studenata na sva III ciklusa studija, afirmacija učešća studenata u studentskim konferencijama, poticanje studenata da učestvuju u programima razmjene, studentski aktivizam u studentskim udruženjima. Dakle, izostala je u cjelosti afirmacija i motivisanje studenata za učešće u bilo kakvih vidovima neformalnog obrazovanja i sticanja vještina. Istini za volju, odgovornost za to snosi i sam Univerzitet u Sarajevu koji u svojim aktima o nagrađivanju studenata vrednuje samo ostvareni prosjek ocjena tokom studija (!), a u cjelosti ignoriše i zanemaruje postignuća i uspjeh van studentskih klupa. To je sramotno!

2. Koja je praksa i uopšte perspektiva svršenih studenata?

Najveći broj diplomiranih pravnika svoje prvo iskustvo stiče u advokatskim kancelarijama. Perspektiva nije najsvjetlija – upravo zbog s jedne strane nedostatke studentskog interesa za sve aktivnosti koje sam prethodno naveo, tj. njihova izrazita pasivnost, a koje trebaju da nadoknade nedostatak formalnog obrazovanja o gorućim pravnim pitanjima, novim granama prava i neophodnim vještinama za svakog pravnika, a  druge strane zbog tromosti sistema pravnog obrazovanja u prilagođavanju zahtjevima dinamičnog pravnog života.

Kroz intimne razgovore sa sudijama, advokatima, pravnicima praktičarima, duboko smo zaronili u profesiju

Aktuelnosti i gorući problemi u sferi prava i društva uopšte.

Izveštavanje sa lica mesta, delić atmosphere sa stručnih savetovanja i drugih skupova u okviru pravne delatnosti

Osvrti i stručne kritike u domenu kulture i umetnosti

Eminentni stručnjaci vode Vas kroz pravne teme

Kratka forma u kojoj dva sagovornika nezavisno odgovaraju na ista pitanja, svako iz svog ugla

Svojevrsni rečnik pravnih termina

Problemi i moguća rešenja za smanjenje negativne međunacionalne tolerancije u praksi iz ugla pravnika praktičara

Besplatno!

U mogućnosti ste da potpuno besplatno, na Vašu kućnu adresu, primate naredne brojeve časopisa „Kolega“. Ukoliko pak želite da prestanete da primate naš časopis, obratite nam se putem adrese elektronske pošte.

Ukoliko se prijavite, na Vašu adresu će svaka tri meseca, stići bilten Kolega koji će Vas uputiti u aktuelnosti iz Vaše struke.